Deklaracja dostępności

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Katyń Pro Memoria.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Każdy ma prawo:


Żądanie musi zawierać:


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Adres: ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
E-mail: cprdip@cprdip.pl
Telefon: + 48 22 295 00 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe - ułatwienia

Strona posiada specjalną wersję alternatywną. Jest ona dedykowana użytkownikom niewidomym i słabowidzącym korzystającym z czytników ekranu.